سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علوم شیمی

گروهی از دانشمندان موفق شدند برای اولین بار نشان دهند که یک بار منفی دقیقا یک چهارم تک الکترون است.  

به گزارش خبرگزاری مهر، جریان الکتریسیته از حمل الکترونها
ایجاد می شود. تا مدتها به نظر می رسید که بار منفی که روی الکترون وجود
دارد برابر با یک واحد از این شبه ذره است اما تحقیقاتی که بعدها دانشمندان
انجام دادند نشان می داد که یک بار منفی معادل یک سوم، یک پنجم و یا یک
ششم یک واحد الکترون است.

اکنون گروهی از پژوهشگران که نتایج یافته های خود را در مجله
"نیچر" منتشر کرده اند با استفاده از تکنیکهای جدید برای اولین بار مشاهده
کردند که یک بار منفی دقیقا 25 درصد (یک چهارم) یک تک الکترون است.

به خصوص این دانشمندان نشان دادند که شبه ذرات بارمنفی زمانی
که الکترونها در یک سیستم دوبعدی قرار می گیرند، تشکیل می شوند و به این
ترتیب نیروی بسیار پرقدرتی میان آنها برقرار می شود.

در حقیقت زمانی که یک جریان الکترون در یک سطح دوبعدی یک نیمه
رسانا گسترده می شود، یک میدان مغناطیسی عمود بر این سطح ایجاد می شود.
جریان بار منفی که در این ساختار دوبعدی حرکت می کند دقیقا برابر با یک
چهارم یک الکترون است.

 منبع:www.knowclub.com


ارسال شده در توسط محمد مهدی