سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علوم شیمی

»آلکانها

 

نامگذاری آلکانها | ایزومرهای کانفورماسیونی در آلکانها | دیاگرام پتانسیل انرژی | کانفورمرها در اتان استخلاف شده | روشهای تهیه آلکانها | واکنشهای آلکانها | (SN2) واکنشهای جانشینی | (SN1) واکنشهای جانشینی | (SN1),(SN2) نقش حلال در | (SN1),(SN2) مقایسه واکنشهای

»آلکینها

 

نامگذاری آلکین ها | روشهای تهیه آلکین ها | واکنشهای آلکین ها

»آلدهیدها و کتونها

 

 نامگذاری الدهیدها و کتونها | روشهای تهیه آلدهیدها و کتونها | واکنشهای آلدهیدها و کتونها

»اسیدهای کربوکسیلیک
 

نامگذاری اسیدها | روشهای تهیه | قدرت اسیدی اسیدهای کربوکسیلیک | واکنشهای اسیدهای کربوکسیلیک

»آمینها
 

نامگذاری امینها | ساختار آمینها | خصلت بازی آمینها | روشهای تهیه آمینها | واکنشهای آمینها | نمک دی آزونیوم | واکنشهای نمک دی آزونیوم | نوآرائی بکمن

»واکنشهای هماهنگ
 

واکنشهای الکتروسیکلی | واکنشهای حلقوی شدن | واکنشهای نوآرای سیگماتروپی

»آلکنها

 

 نامگذاری آلکنها | پایداری آلکنها | روشهای تهیه آلکنها | E2 واکنشهای حذفی | E2رقیبی برایE1 cb مکانیسم | E1واکنشهای حذفی | E1وE2 مقایسه بین | واکنشهای آلکنها | دی انها | (افزایش به دی انها(1و2-1و4 | واکنش جانشینی روی هیدروژن

»الکلها و اترها

 

نامگذاری الکلها | روشهای تهیه الکلها | واکنشهای الکلها | اترها | روشهای تهیه اترها | واکنشهای اترها | اترهای حلقوی(اپوکسیها)

»انولها وانولاتها

 

 تراکم آلدلی | تراکم آلدولی متقاطع | تراکم آلدولی درون مولکولی | تراکم کلایزن متقاطع | تراکم کلایزن | تراکم دیکمن | سنتز مالونیک استر | سنتز استو استیک استر | واکنش ویتیگ | واکنش مایکل | واکنش انولاسیون رابینسون | واکنشهای دیگر از کربانیونها | الفا هالوژناسیون کتونها | آلکیلاسیون انولاتها | تشکیل و آلکیلاسیون انامینها | ترکیبات الفا دی کربونیل 

»مشتقات عاملی اسیدها
 

نامگذاری مشتقات اسیدهای الی | واکنشهای جانشینی نوکلئوفیلی | اسید کلریدها | انیدریدها | استرها | آمیدها | نیتریلها


ارسال شده در توسط محمد مهدی