سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

علوم شیمی

»ساختار اتمی

 

 جدول تناوبی مدرن | تفسیر طیف هیدرژن واتمهای هیدرژن مانند | ساختار اتمهای هیدرژن مانند | برخی از اصول مکانیک کوانتوم اتمهای پر الکترونی | آرایشهای الکترونی | پارمترهای اتمی | سختی و نرمی | ترمها یا جمله های طیفی | قواعد هند برای انتخاب ترم راسل-ساندرز | ارتباط بین نمادهای ترمهای طیفی

»شیمی توصیفی عناصر بلوکP

 

تمایلات کلی در خواص عناصر بلوک p| گروههای کربن و بور | گروههای نیتروژن و اکسیژن | گروههای هالوژنها و گازهای نجیب

»تئوری گروه وتقارن در شیمی

 

عناصر تقارنی و اعمال تقارن | صفحه تقارن و انعکاس | مرکز وارونگی | محور چرخشهای متعارف و چرخشهای متعارف | محور چرخشهای نامتعارف و چرخشهای نامتعارف | حاصلضرب اعمال تقارنی | گروههای نقطه ای تقارن | روشی برای طبقه بندی مولکولها بر حسب تقارن

»شیمی کئوردیناسیون
 

 تئوری زجیری بلومسترند-جرگنسن | تئوری کئوردیناسیون ورنر | اعداد کئوردیناسیون2تا9 | اعداد کئوردیناسیون بالاتر | نامگذاری کمپلکسها به روش ایوپاک | انواع لیگاند و علامتهای اختصاری آن | انواع ایزومری در شیمی کئوردیناسیون | | (EAN) قاعده عدد اتمی موثر | خواص مغناطیسی کمپلکسها

»سنتیک و مکانیزمواکنش در کمپلکسهای هشت وجهی و مسطح مربعی
 

تقسم بندی بر اساس سرعت واکنش استخلافی | مفاهیم ترمودینامیکی پایداری و نا پایداری | | واکنشهای جانشینی لیگاند در کمپلکسهای مسطح مربعی | واکنشهای جانشینی در کمپلکسهای هشت وجهی | واکنشهای ایزومری شدن | واکنشهای رداکس

»ترکیبات زنجیری،خوشه و حلقوی ای
 زنجیر ها | حلقه ها | قفس ها | کلاسترها(خوشه های فلز)؛
»ساختمان مولکولی

 

ساختار لویس | (VSEPR)مدل دافعه زوج الکترون لایه الکترون لایه والانس | (VBT)تئوری پیوند والانس | (MOT)تئوری اوربیتال مولکولی | دیاگرام اوربیتال مولکولی برای سیستمهای جور هسته | دیاگرام اوربیتال مولکولی برای سیستمهای ناجور هسته | طیف فتو الکترونی ماورا بنفش

»شیمی اسید-باز

 

تعریف برنشتد-لوری | تعریف لویس | تعریف لوس-فلود | تعریف سیستم حلال | تعریف کلی | قدرت نسبی اسید-باز و عوامل موثر | بازها و اسید های نرم و سخت | پارامترهای ترمودینامیکی اسیدیته | حلالهای که به عنوان اسید باز رفتار می کنند

»ساختار جامدات

 

انباشتگی کره ها | پلی مورفیسم در فلزات | ساختارهای جامدات یونی | شعاع های یونی | انتالپیهای شبکه | نتایج انتالپی های شبکه | نقص در بلورها | رسانایی الکتریکی در جامدات یونی | نیمه هادیها | فوق هادیها

»شیمی کئوردیناسیون2
 

نظزیه پیوند والانس | (CFT) نظریه میدان کریستال یا بلور | 10Dqاندازه گیری | ‍‍CFSEانرژی پایداری میدان بلور | اثرات ترمودینامیکی چنددستگی میدان بلور | کئوردیناسیون هشت وجهی در مقابل چهاروجهی | انحرافات چهارگوشه ای از تقارن هشت وجهی | (LFT)تئوری میدان لیگاند | طیف الکترونی کمپلکسه | جمله های طیفی | انتقالات الکترونی در کمپلکسها | قواعد گزینش و شدت جذب | fطیف کمپلکسهای بلوک | بررسی دقیقتر طیفهای کمپلکسها | نمودارهای اورگل و تانابه-سوگانو | تئوری اوربیتال مولکولی | انواع لیگاند با قدرت تشکل پیوند پای

»شیمی توصیفی فلزات واسطه
 

 نظامهای کلی تناوبی | شیمی فلزات واسطه سنگین تر | مقایسه عناصر ردیف اول بر اساس آرایش الکترونی


ارسال شده در توسط محمد مهدی