سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علوم شیمی

»آلکانها

 

نامگذاری آلکانها | ایزومرهای کانفورماسیونی در آلکانها | دیاگرام پتانسیل انرژی | کانفورمرها در اتان استخلاف شده | روشهای تهیه آلکانها | واکنشهای آلکانها | (SN2) واکنشهای جانشینی | (SN1) واکنشهای جانشینی | (SN1),(SN2) نقش حلال در | (SN1),(SN2) مقایسه واکنشهای

»آلکینها

 

نامگذاری آلکین ها | روشهای تهیه آلکین ها | واکنشهای آلکین ها

»آلدهیدها و کتونها

 

 نامگذاری الدهیدها و کتونها | روشهای تهیه آلدهیدها و کتونها | واکنشهای آلدهیدها و کتونها

»اسیدهای کربوکسیلیک
 

نامگذاری اسیدها | روشهای تهیه | قدرت اسیدی اسیدهای کربوکسیلیک | واکنشهای اسیدهای کربوکسیلیک

»آمینها
 

نامگذاری امینها | ساختار آمینها | خصلت بازی آمینها | روشهای تهیه آمینها | واکنشهای آمینها | نمک دی آزونیوم | واکنشهای نمک دی آزونیوم | نوآرائی بکمن

»واکنشهای هماهنگ
 

واکنشهای الکتروسیکلی | واکنشهای حلقوی شدن | واکنشهای نوآرای سیگماتروپی

»آلکنها

 

 نامگذاری آلکنها | پایداری آلکنها | روشهای تهیه آلکنها | E2 واکنشهای حذفی | E2رقیبی برایE1 cb مکانیسم | E1واکنشهای حذفی | E1وE2 مقایسه بین | واکنشهای آلکنها | دی انها | (افزایش به دی انها(1و2-1و4 | واکنش جانشینی روی هیدروژن

»الکلها و اترها

 

نامگذاری الکلها | روشهای تهیه الکلها | واکنشهای الکلها | اترها | روشهای تهیه اترها | واکنشهای اترها | اترهای حلقوی(اپوکسیها)

»انولها وانولاتها

 

 تراکم آلدلی | تراکم آلدولی متقاطع | تراکم آلدولی درون مولکولی | تراکم کلایزن متقاطع | تراکم کلایزن | تراکم دیکمن | سنتز مالونیک استر | سنتز استو استیک استر | واکنش ویتیگ | واکنش مایکل | واکنش انولاسیون رابینسون | واکنشهای دیگر از کربانیونها | الفا هالوژناسیون کتونها | آلکیلاسیون انولاتها | تشکیل و آلکیلاسیون انامینها | ترکیبات الفا دی کربونیل 

»مشتقات عاملی اسیدها
 

نامگذاری مشتقات اسیدهای الی | واکنشهای جانشینی نوکلئوفیلی | اسید کلریدها | انیدریدها | استرها | آمیدها | نیتریلها


ارسال شده در توسط محمد مهدی
»ساختار اتمی

 

 جدول تناوبی مدرن | تفسیر طیف هیدرژن واتمهای هیدرژن مانند | ساختار اتمهای هیدرژن مانند | برخی از اصول مکانیک کوانتوم اتمهای پر الکترونی | آرایشهای الکترونی | پارمترهای اتمی | سختی و نرمی | ترمها یا جمله های طیفی | قواعد هند برای انتخاب ترم راسل-ساندرز | ارتباط بین نمادهای ترمهای طیفی

»شیمی توصیفی عناصر بلوکP

 

تمایلات کلی در خواص عناصر بلوک p| گروههای کربن و بور | گروههای نیتروژن و اکسیژن | گروههای هالوژنها و گازهای نجیب

»تئوری گروه وتقارن در شیمی

 

عناصر تقارنی و اعمال تقارن | صفحه تقارن و انعکاس | مرکز وارونگی | محور چرخشهای متعارف و چرخشهای متعارف | محور چرخشهای نامتعارف و چرخشهای نامتعارف | حاصلضرب اعمال تقارنی | گروههای نقطه ای تقارن | روشی برای طبقه بندی مولکولها بر حسب تقارن

»شیمی کئوردیناسیون
 

 تئوری زجیری بلومسترند-جرگنسن | تئوری کئوردیناسیون ورنر | اعداد کئوردیناسیون2تا9 | اعداد کئوردیناسیون بالاتر | نامگذاری کمپلکسها به روش ایوپاک | انواع لیگاند و علامتهای اختصاری آن | انواع ایزومری در شیمی کئوردیناسیون | | (EAN) قاعده عدد اتمی موثر | خواص مغناطیسی کمپلکسها

»سنتیک و مکانیزمواکنش در کمپلکسهای هشت وجهی و مسطح مربعی
 

تقسم بندی بر اساس سرعت واکنش استخلافی | مفاهیم ترمودینامیکی پایداری و نا پایداری | | واکنشهای جانشینی لیگاند در کمپلکسهای مسطح مربعی | واکنشهای جانشینی در کمپلکسهای هشت وجهی | واکنشهای ایزومری شدن | واکنشهای رداکس

»ترکیبات زنجیری،خوشه و حلقوی ای
 زنجیر ها | حلقه ها | قفس ها | کلاسترها(خوشه های فلز)؛
»ساختمان مولکولی

 

ساختار لویس | (VSEPR)مدل دافعه زوج الکترون لایه الکترون لایه والانس | (VBT)تئوری پیوند والانس | (MOT)تئوری اوربیتال مولکولی | دیاگرام اوربیتال مولکولی برای سیستمهای جور هسته | دیاگرام اوربیتال مولکولی برای سیستمهای ناجور هسته | طیف فتو الکترونی ماورا بنفش

»شیمی اسید-باز

 

تعریف برنشتد-لوری | تعریف لویس | تعریف لوس-فلود | تعریف سیستم حلال | تعریف کلی | قدرت نسبی اسید-باز و عوامل موثر | بازها و اسید های نرم و سخت | پارامترهای ترمودینامیکی اسیدیته | حلالهای که به عنوان اسید باز رفتار می کنند

»ساختار جامدات

 

انباشتگی کره ها | پلی مورفیسم در فلزات | ساختارهای جامدات یونی | شعاع های یونی | انتالپیهای شبکه | نتایج انتالپی های شبکه | نقص در بلورها | رسانایی الکتریکی در جامدات یونی | نیمه هادیها | فوق هادیها

»شیمی کئوردیناسیون2
 

نظزیه پیوند والانس | (CFT) نظریه میدان کریستال یا بلور | 10Dqاندازه گیری | ‍‍CFSEانرژی پایداری میدان بلور | اثرات ترمودینامیکی چنددستگی میدان بلور | کئوردیناسیون هشت وجهی در مقابل چهاروجهی | انحرافات چهارگوشه ای از تقارن هشت وجهی | (LFT)تئوری میدان لیگاند | طیف الکترونی کمپلکسه | جمله های طیفی | انتقالات الکترونی در کمپلکسها | قواعد گزینش و شدت جذب | fطیف کمپلکسهای بلوک | بررسی دقیقتر طیفهای کمپلکسها | نمودارهای اورگل و تانابه-سوگانو | تئوری اوربیتال مولکولی | انواع لیگاند با قدرت تشکل پیوند پای

»شیمی توصیفی فلزات واسطه
 

 نظامهای کلی تناوبی | شیمی فلزات واسطه سنگین تر | مقایسه عناصر ردیف اول بر اساس آرایش الکترونی


ارسال شده در توسط محمد مهدی
ارسال شده در توسط محمد مهدی
تهیه نانو ذرات اکسید روی برای تصفیه آب‌های آلوده

خبرگزاری فارس: پژوهشگران قطب علمی شیمی پاک و مواد جدید دانشکده شیمی دانشگاه تبریز موفق به سنتز نانو ذرات اکسید روی و بررسی خواص فتوکاتالیزی آن در تصفیه آب‌های آلوده شدند.به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز صبح امروز در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را بررسی حذف حشره‌کش دیازینون از آب‌های آلوده در حضور نانو ذرات اکسید روی با استفاده از فرآیند UV/ZnO اعلام کرد و گفت: نانو ذرات اکسید روی در واکنش‌های فتوکاتالیزی به عنوان فتوکاتالیزور مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آنجا که کاهش اندازه ذرات و در نتیجه افزایش سطح ویژه کاتالیزور باعث بهبود فعالیت فتوکاتالیزی می‌شود در این کار پژوهشی ذرات اکسید روی در ابعاد نانو به روش رسوبی در ساختار ورتزیت با اندازه 14 نانومتر سنتز شد.
سهیل عابر افزود: در اجرای این طرح پژوهشی به منظور پیش‌بینی میزان حذف حشره‌کش دیازینون با غلظت‌های اولیه مختلف طی فرآیند UV/ZnO مدل سینتیکی ارائه شد.
وی یادآور شد: بازده کوانتایی فرآیند حذف فتوکاتالیزی دیازینون با کاهش اندازه ذرات اکسید روی از 33 نانومتر (نمونه تجاری) به 14 نانومتر (نمونه سنتزی) افزایش و میزان انرژی الکتریکی مصرفی کاهش یافت و حذف 80 درصد از حشره‌کش پس از انتخاب شرایط بهینه در مدت زمان 80 دقیقه حاصل شد.
عابر افزود: در این طرح در حضور نانو ذرات اکسید روی سنتز شده و تحت تابش نور UV، اثر برخی از عوامل عملیاتی از قبیل pH غلظت اولیه حشره‌کش زمان و شدت تابش نور UV و مقدار نانوفتوکاتالیزور روی کارآیی فرآیند تخریب فتوکاتالیزی دیازینون مطالعه و همچنین فعالیت فتوکاتالیزی نانوذرات اکسید روی سنتز شده با نمونه تجاری مقایسه شود.
وی افزود: این طرح در مدت یک سال و با صرف هزینه‌ای بالغ بر 50 میلیون ریال به انجام رسیده است.
مرحوم دکتر نظام‌الدین دانشور مجری طرح و سهیل عابر، میرسعید سیددراجی، علیرضا ختایی و محمدحسین رسولی‌فرد از همکاران این طرح بودند.
__________________
هر جنبه ای از دنیای امروز حتی روابط بین المللی تحت تاثیر شیمی است. (لینوس پائولینگ)

ارسال شده در توسط محمد مهدی
توسعه فناوری خودروهای هیدروژنی

شرکت خودروسازی هوندای ژاپن روز پنج شنبه اعلام کرد: با گروه خودروسازی جنرال موتورز و شرکت «بی ام و» در خصوص توسعه فناوری برای خودروهای باطری سوختی و خودروهای هیدروژنی همکاری می کند.
سخنگوی این شرکت با انتشار بیانیه ای گفت: بخشی از این همکاری مشترک، استاندارد ساختن دو سیستم موجود برای ساخت مخزن های هیدروژن مایع است.
اوشیما افزود: این صرفاً بخشی از تحقیقات جامع ما در خصوص سیستم فراهم ساختن هیدروژن است.
این حرکت شرکت هوندا و دو شرکت جنرال موتورز آمریکا و شرکت «بی ام و» آلمان ضمن وجود نگرش موجود میان خودروسازان معتبر جهانی به خودروهای هیدروژنی به عنوان نسل آینده خودرو، می تواند انگیزه را برای سایر شرکت های خودروسازی در این زمینه فراهم سازد.
در باطری سوختی از طریق واکنشی که میان هیدروژن و اکسیژن صورت می گیرد الکتریسیته تولید می شود بدون آن که سبب ایجاد گاز اکسید کربن که عاملی مهم در گرمایش جهان است، شود.
باطری سوختی را می توان برای حرکت خودروها و نیز برای رایانه های شخصی، تلفن های همراه و روشنایی منازل مورد استفاده قرار داد.
اما توسعه باطری سوختی نیازمند دانش بالا و نیز اختصاص منابع مالی زیاد است، زیرا فن آوریهای جدید بایستی برای ذخیره هیدروژن در رسیدن به تولید مؤثر برق توسعه یابند.
یکی از مشکلات کنونی در ساخت این گونه باطری ها، ذخیره کردن کافی و بی خطر هیدروژن در داخل آنهاست.


همشهری آنلاین

ارسال شده در توسط محمد مهدی
<      1   2